Integritetspolicy/Allmänna villkor

Integritetspolicy/Allmänna villkor

Webbplatsen Eskort-tjejer tillhandahåller Eskort-tjejer (efter "Eskort-tjejer.com"), som också innehåller detaljerad information på webbplatsen.

Det är strikt begränsat, det kan hittas för vissa portaler. Vi uppmärksammar inte skador som orsakas av skador. 18+.

  1. Tillämplighet

Dessa allmänna affärsbestämmelser reglerar de avtalsenliga anspråken mellan parterna och Eskort-tjejer. Kunden är en fysisk eller juridisk person som arbetar på applikationer och onlineplattformar för "eskort-tjejer.com".

De allmänna affärsvillkoren hittar ansökan för enskilda föreningar mellan Eskort-tjejer och kundtjänsten för Eskort-tjejer och erbjuder tjänster.

  1. Rabatter

Kontraktet mellan kunderna och tjänsteleverantören baseras på annonserna för tjänsterna under något av de allmänna affärsvillkoren i Kraft.

I fall av ett uppförandeavtal, bredare eller mer eller mindre användbart, användning av tjänster genom kunden eller i fråga om kunden, vid kund misskötsel av kvaliteten på remitteringar. Enligt avtalet kommer du att kunna återkomma till kontraktet och lämna ytterligare information till kunden. Kontakta Eskort-tjejer.com.

  1. Uppmuntran

Eskort-tjejer.com rapporterar om kundregistrering, användaridentifiering och unik e-postverifiering och lösenord för pengaapplikationer på Eskort-tjejer, samt status för den relevanta kopplingen mellan Eskort-tjejer.com och kundbilder. För Eskort-tjejer.com gilt als Kunde diejenige Person, welche die Benutzeridentifikacija und Passwort verwendet, unabhängig davon, ob diese Person datsächlich die Zugriffsberechtigung besitzt.

4. Priser och betalninga –

Escort-tjejer.com är helt gratis.

  1. Immateriella varor

Omfattande rapporter och varumärken och know-how om applikationer och onlineplattformar på Eskort-tjejer inkluderar även Escort-tjejer. Med förbehåll för förvärv av kunder genom Eskort-tjejer skapade objekt, foton och mallar är kundernas egendom. Med tillgången på information om applikationer och onlineplattformar från Escort-tjejer, har Eskort-tjejer kundtjänst inte inkluderat exklusiv, obetald och uppskjuten användning av icke-bindande och icke-bindande rättigheter.

6. Dataskydd/publiceringsnätverk

Kunden tillåter Eskort-tjejer.com att använda data enligt överenskommelse, nämligen onlineinsättningsdata, inklusive tillhörande element som text, grafik, bilder, planer etc., på Eskort-tjejer.com onlineplattform och i andra egna online- och offlinetjänster och för att integrera tredje parts. Det finns ingen rätt till publicering inom dessa medier. Eskort-tjejer.com kan avbryta, ändra eller helt förhindra publiceringen inom publiceringsmediet när som helst, oavsett anledning, utan att det medför några kostnader. Eskort-tjejer.com kan också använda infogningsdata för sina egna syften och för tredje parts, såsom att skapa statistik, eller publicera dem på annat sätt och spara och bearbeta dem för detta ändamål. Kunden erkänner och samtycker till att uppgifter om hans avtalsförhållande med Eskort-tjejer.com kan komma att överföras från Eskort-tjejer.com till andra företag inom samma företagsgrupp i syfte att behandla uppgifter. Kunden samtycker uttryckligen till att tredje part använder uppgifterna.

Eskort-tjejer.com åtar sig att följa tillämpliga dataskyddsbestämmelser. Eskort-tjejer.com kan inte helt garantera sekretessen, oförfalsbarheten och äktheten av kundens data som publiceras online.

Kunden erkänner i synnerhet att personuppgifter även kan nås i länder som inte har dataskyddsregler som är jämförbara med de i Sverige.

  1. Kundens rättigheter och skyldigheter

Kunden åtar sig att använda eskort-tjejer.com -applikationerna i enlighet med lagen och avtalet.

Om kunden bryter mot sina skyldigheter kan eskort-tjejer.com stänga av eller avsluta kundens konto, med förbehåll för dess andra avtalsenliga och lagstadgade rättigheter.

Eskort-tjejer.com förbehåller sig rätten att ändra eller inte behandla data som överförs av kunden av tekniska skäl. Kunden har inte rätt att tredje part ska kunna erhålla de uppgifter som han tillhandahåller för publicering på sina plattformar från Eskort-tjejer.com-applikationen. Även om kunden ger tredje part medgivande till sådan datainsamling, är Eskort-tjejer inte skyldig att tillåta datainsamlingen. Om Eskort-tjejer.com stäms av tredje part i samband med ett avtal med kunden eller i samband med de uppgifter och/eller reklam som kunden tillhandahåller, är kunden skyldig att avvärja de hävdade anspråken på Eskort-tjejer.com första begäran tillhandahålla alla handlingar och information som du anser vara användbart för Eskort-tjejer.com.

Om Eskort-tjejer.com stäms av tredje part i samband med ett avtal med kunden eller i samband med de uppgifter som kunden lämnat, är kunden skyldig att gå med i processen efter att tvistmeddelande har utfärdats. I vilket fall som helst är kunden skyldig att stå för alla rättsliga och utomrättsliga kostnader som Eskort-tjejer.com ådragit sig i samband med sådana anspråk från tredje part och att ersätta dem i sin helhet.

  1. Erbjudanden, bilder och annonser

Sexuella handlingar som involverar barn eller djur, människoavföring, privata delar och sexuella handlingar får inte synas på bilden. Tjänsteleverantören undandrar sig allt ansvar på grund av denna rättsliga situation. Vid domstolsprocesser, följdskador och annonser hålls endast annonsörerna ansvariga. Sexuella handlingar med barn eller djur (även bara i texten) behandlas omedelbart som brott och anmäls.

Den som publicerar annonser på tjänsteleverantörens eller deras avtalspartners webbplatser eller svarar på sådana annonser är skyldig att följa följande lagar och förordningar:

I synnerhet är följande olagliga:

Våldsskildringar

Uppvigling till våld

Rasdiskriminering

Olagligt spelande i betydelsen kasinolagen eller lotterilagen

Sådant innehåll får inte heller göras tillgängligt för vuxna som har bett om förbjudet innehåll på egen hand. Publicering av foton, bilder, bildsekvenser, illustrationer, skisser, teckningar, serier, animationer, trailers, videor, videoklipp, teasers, texter, annonser, affischer, banderoller, länkar, SMS-meddelanden, MMS-meddelanden, e-postmeddelanden, bilagor samt bilder eller texter som refererar till eller visar sexuella handlingar med barn eller djur, människoavföring eller våldshandlingar. På grund av de begränsningar som åläggs tjänsteleverantören av dataskyddslagen, kan tjänsteleverantören inte acceptera något ansvar för leverantörer som gör missbruk av förbjudet innehåll i tjänsteleverantörens publikationer. Skulle tjänsteleverantören fastställa att olaglig information görs tillgänglig, har den rätt att utan förvarning utesluta kränkande kunder från vidare användning av dess tjänster. Om tjänsteleverantören upptäcker att annonsörer erbjuder eller gör olagligt innehåll tillgängligt för konsumenter, har tjänsteleverantören rätt att väcka åtal och att utesluta de som är ansvariga för missbruket från ytterligare affärsrelationer. Tjänsteleverantören kommer att agera på samma sätt om annonsörer bryter mot bestämmelserna om iakttagande av samtyckesåldern.

  1. Länkar och referenser

Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa länkar som ligger utanför tjänsteleverantörens ansvarsområde skulle en ansvarsskyldighet endast inträda om tjänsteleverantören kände till innehållet och det var tekniskt möjligt och rimligt att honom att använda det i för att förhindra olagligt innehåll.

Tjänsteleverantören förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde urskiljas på de länkade sidorna när länken skapades. Tjänsteleverantören har inget som helst inflytande på den nuvarande och framtida designen, innehållet eller författarskapet för de länkade/anslutna sidorna. Han tar därför härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/anslutna sidor som ändrades efter att länken skapades. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser på vår egen webbplats samt för tredje parts inlägg i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor. Leverantören av sidan som hänvisas till är ensam ansvarig för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller utebliven användning av sådan information, inte den person som endast hänvisar till respektive publikation via länkar.

11. Risk

Kunden bär alla risker som kan uppstå till följd av manipulation av hans IT-system, funktionsfel i hans IT-system och/eller missbruk av åtkomstbehörigheter.

12. Ansvar

Kunden är fullt ansvarig för innehållet i de uppgifter som han/hon överför till Eskort-tjejer, såsom onlineannonser. Eskort-tjejer.com frånsäger sig allt ansvar för innehållet som tillhandahålls av kunden. I synnerhet ger Eskort-tjejer inga som helst garantier eller garantier för de tjänster och varor som erbjuds eller för några avtal som kan bli resultatet av detta mellan kunden och användare av Eskort-tjejer.com onlineapplikationer.

Eskort-tjejer.com är endast ansvarig i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet. Eskort-tjejer kommer under inga omständigheter att hållas ansvarigt för följdskador eller utebliven vinst. Om Eskort-tjejer, trots all noggrannhet, inte kan uppfylla sina avtalsförpliktelser på grund av force majeure såsom naturfenomen, väpnade konflikter, strejker, oförutsedda officiella begränsningar, tekniska fel som kan hänföras till tredje part, har kunden inte rätt till fullgörande av kontrakt för evenemangets varaktighet. Eskort-tjejer ansvarar inte för missbruk av Internet och därmed sammanhängande skada på kunden av tredje part, för säkerhetsbrister och fel i tredje parts telenät och Internet, samt för driftsavbrott och fel i applikationer och online plattformar för Eskort-tjejer.com.

  1. Upplåtelseförbud

Kunden får inte överföra avtalsförhållandet med Eskort-tjejer till en juridisk efterträdare utan skriftligt medgivande, och anspråk som härrör från avtalsförhållandet med Eskort-tjejer får inte heller överlåtas till tredje part utan skriftligt medgivande.

15. Ändringar av villkoren

Eskort-tjejer förbehåller sig rätten att när som helst ändra de ALLMÄNNA VILLKOR och att anpassa dem till aktuella tjänster. Kunden kommer att informeras om eventuella ändringar på lämpligt sätt.